با درج مشخصات تکمیلی خود و همراهان، مراحل پذیرش در حین ورود شما به هتل تسریع خواهد شد.

مشخصات رزرو کننده :