ghasrtalaee international hotel

این سالن مجهز به دستگاه های بدن سازی می باشد. در سالن، این امکان برای شما مسافرین گرامی در نظر گرفته شده است،
با هماهنگی از قبل بتوانید بصورت اختصاصی و یا خانوادگی از آن استفاده نمایید.