میتینگ روم

ظرفیت: ۱۲ تا ۳۲ نفر

طبقه دوم
فضایی مناسب به همراه امکانات مورد نیاز جهت برگزاری همایش و جلسات با ظرفیت محدود می باشد.