توضیحات سالن

تمام امکانات مورد نیاز برگزاری جلسات کوچک و انجام امور تجاری